Många långa resor

Under många år var jag så sjuk i min rygg, att min fru fick skjutsa mig och jag fick ligga i bilen. Kunde bara sitta en kvart.
Tänkte på detta i veckan då jag flög till Malmö och Migrationsverket ordnade med bil som mötte på flygplatsen i Sturup.
Det blev en bra kursdag i i ämnet Tro och trovärdighet.

”Nu har vi fått något att tänka på. Att man kan tänka på det sättet också", "nu förstår jag hur viktigt dopet är", "det där med blodet och korset tyckte jag var häftigt"......
Dessa lösryckta citat ringer i öronen när jag svänger in på gården hemma i kära Filipstad efter en heldag i Malmö.

På onsdag bär det iväg ända upp till Boden. Där hålls den näst sista utbildningsdagen som Migrationsverket och SKR anordnar. Dialogen med MV kommer att fortsätta.

Även denna gång gick alla Jesusfilmer och Alpha-kurshäften åt. Nu skulle vi verkligen behöva få in några bidrag för böckerna och filmerna är inte så billiga. Det är vår församling som lagt ut pengarna. Säkert finns det några som vill hjälpa till.

Hör av dig, så ska du få ett kontonummer att skicka till. bengt_sjoberg@telia.comDialog med Migrationsverket

December 2012 träffades Sveriges Kristna Råd och Migrationsverket för att inleda en dialog kring migrationsfrågor. Upprinnelsen var kyrkornas upprördhet över migrationsmyndigheternas beslut rörande två iranska kvinnor vars konversion underkändes. SKR menade att det finns stora brister inom verket kring frågor om religion som grund för asyl. Vid mötet beslutades om en utbildningssatsning där Migrationsverkets alla enheter skulle inbjudas till kursdagar kring ämnet Tro och Trovärdighet. Migrationsverkets rättschef och stabsjurist m.fl aviserade att de jobbade med ett rättsligt ställningstagande kring trovärdighetsbedömningar och nu ville de ha fallstudier och synpunkter från SKR. Jag som i flera år skickat mail och skrivelser till rättschefen, och blivit bemött på ett korrekt och vänligt sätt, fann mig nu sitta med i en förberedande arbetsgrupp, där jag kunde föra fram flera av de ärenden som upprört mig och de kyrkor som jag står i kontakt med.SKR är ett samarbetsorgan för Sveriges 25 olika kyrkofamiljer t.ex Svenska Kyrkan, Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkor, Pingst fria församlingar i samverkan, Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan m.fl Den fråga där samarbetet fungerar allra bäst och där SKR kunnat påverka samhället har handlat om asylfrågor. Många minns säkert den lyckade kampanjen Påskuppropet 2005 för en generösare flyktingpolitik. Sammanlagt skrev över 157 000 människor under namninsamlingen som överlämnades till migrationsminister Barbro Holmberg. Denna manifestation plus politiska påtryckningar från V och Mp med understöd av Fp, C och Kd ledde till att många gömda barnfamiljer fick uppehållstillstånd.

Jag har haft förmånen att få vara med och planera denna utbildningssatsning tillsammans med Migrationsverkets chefsjurister och några fler representanter för SKRs migrationsgrupp. Den första kursdagen hölls den 11 juni 2013 i Stockholm. För någon vecka sedan hade vi den andra träffen i Göteborg. Senare i höst står Malmö, Boden och ytterligare en gång i Stockholm på programmet. I Göteborg fanns även deltagare från Migrationsdomstolen. Domstolarna är inbjudna vid varje tillfälle.

På kursdagen den 11 juni presenterade stabsjurist Helene Hedebris det rättsliga ställningstagandet RCI 09/2013 -rättsligt ställningstagande-metod för prövning av trovärdighet och tillförlitlighet. Som jag ser det är det ett bra verktyg att försöka bedöma om en konversion är genuin, men man måste vara medveten om att denna fråga fortfarande kommer att diskuteras och vara föremål för olika bedömningar för vem kan avgöra vad som finns djupt inne i en människas tro och innersta tankar?

Den dialog som inletts är nyttig och viktig. Sverige är kanske det land i världen som är mest sekulariserat. Religionens roll i samhället är mycket perifer och frågor om tro och trosuppfattningar är ovanliga att definiera och utforska. Det är uppenbart att Migrationsverkets jurister såväl som företrädare för Sveriges kyrkor har mycket att lära. Med en ökad förståelse och en ödmjukhet inför dessa frågor skapas en grund att närma oss frågeställningarna med större varsamhet och mindre av tvärsäkerhet. Migrationsverket vill efter höstens kursdagar fortsätta dialogen. Fler frågor har anknytningspunkter till religion, kultur och värderingsfrågor. Jag är tacksam att få vara en av föreläsarna och på dessa kursdagar få möta flera av de beslutsfattare och föredragande som jag under många år försett med diverse inlagor, vädjanden och intyg. Nu får vi sitta ner i grupper och diskutera fiktiva ärenden. Vi får lyssna till hur den andra sidan ser på frågor och ta del av fakta som vi kanske inte har tänkt på.

Vid varje tillfälle finns representanter med från Migrationsverkets ledning, rättslig styrning, Förvaltningsprocessenheten och landexpert. Från SKRs sida finns generalsekreteraren Karin Wiborn och någon av juristerna på Rådgivningsbyrån. Prästen Håkan Sandvik och pastor Sanna Mansouri som kommer från Iran där hon varit polischef. Från SKRs migrationsgrupp medverkar även Michael Williams, flyktingkonsulent inom Sv. Kyrkan som också är verksam inom Farr.

Förutom föreläsningar tas god tid till fallstudier, samtal och paneldiskussion.

De senaste dagarna har jag tagit del av ett ärende då ett läkarpar tvångsutvisades till Iran. Genom olika kanaler får vi veta, att de har det mycket svårt och att de kallats till förhör, fått utreseförbud och erbjudits att avsäga sig sin tro. Enligt parets juridiska ombud har företrädare för Migrationsverket sagt till paret att ligga lågt med sin trosuppfattning. Detta strider mot religionsfriheten och är allvarligt. Detta exempel visar på nödvändigheten av att öka kunskapen kring religion som grund för asyl.

Jag ser med spänning och intresse fram emot kommande kursdagar.

Vill du studera ämnet mer grundligt kan du ta del av RCI 26/2012 och dokumentet The cost of faith som har beteckningen 30412 på lifos.

Studio Ett Sr om konvertiter idag

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5598544

Idag blev jag intervjuad i nyhetsprogrammet STUDIO ETT i Sveriges Radio P1. Även tf rättschefen Fredrik Beijer vid Migrationsverket och en iransk kvinna som blivit kristen genom Klara Kyrka deltog med vittnesbörd om Jesus som hon tagit emot i sitt liv.
Det var också inslag i vanliga nyheterna på Dagens Eko idag.
Jag är tacksam för den uppmärksamhet som frågan om konversion får i olika media. Be gärna en bön för alla dem som inte blir trodda. Be om vishet både hos Migrationsverket och bland de kristna kyrkorna.

Migrationsverket ifrågasätter kyrkornas intyg

Konversion erkänns, men trovärdigheten ifrågasätts starkt och man meddelar avslag på asylansökan

Jag har den senaste månaden fått fem ärenden som gäller iranier som konverterat till kristen tro i Sverige under asylprocessen. Samtliga får avslag. Migrationsverket erkänner visserligen att personerna blivit kristna, fått undervisning i den kristna tron, går i kyrkan och deltar i olika gudstjänster, bönesamlingar och bibelstudier, men deras trovärdighet smulas sönder och man ifrågasätter om konversionen tillkommit på grund av genuin övertygelse. Migrationsverket ifrågasätter och trampar på alla intyg och försök till beskrivning av hur processen fram till en tro skett, men Migrationsverkets tyckande saknar varje uns av bevis. Hur ska någon egentligen kunna veta exakt vad som rör sig inom en människa?
I det senaste fallet som handlar om en förälder och ett barn, ifrågasätts till och med att de båda kommit till tro och låtit döpa sig samtidigt. Detta skulle undergräva deras trovärdighet enligt en dom meddelad av Förvaltningsprocessen 1 i Göteborg den 12 juli 2013.
I början av domen redogörs för att konversionen gjorts i Sverige och inte i deras hemland. ”Det är inte ett uttryck för en fortsättning på åsikter eller en inställning som de hade redan i sitt hemland”.
Vidare skriver man i sitt avslag ”om bedömningen i stället utmynnar i att personen inte konverterat av religiös övertygelse torde han eller hon inte ha för avsikt att leva som konvertit och därmed inte heller löpa risk för förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling efter sin hemkomst. Bevisningen ger visst stöd för X och Z:s uppgifter om konvertering till kristendomen. De har dock inte enbart därigenom gjort sannolikt att genomförda konverteringen har gjorts av genuin och religiös övertygelse. Omständigheterna till varför X och Z har låtit döpa sig är vaga och allmänt hållna. De bedöms inte ha gjort sannolikt att konverteringen har föregåtts av ett starkt intresse för religiösa frågor eller en genomgripande process för att nå en ny religiös identitet. X och Z:s redogörelse för hur de fått intresse för kristendomen är helt likalydande. Med tanke på det ytterst viktiga ställningstagande och den stora förändring det får anses vara i en persons liv att övergå från en religion till en annan finns det skäl att ifrågasätta denna omständighet. Deras konversion har inte kommit till hemlandets kännedom. X och Z har inte gjort sannolikt att deras konversion har sin grund i en genuin övertygelse och de har inte gjort sannolikt att de har för avsikt att leva som kristna i Iran. Det har inte framkommit några omständigheter som kan antas utgöra ett sådant bestående hinder mot verkställighet som avses i 12 kap 1-3 §§ utlänningslagen. Det saknas därför förutsättningar för att ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning.”
Jag tänker nu begära muntlig förhandling i Migrationsdomstolen och jag kommer att begära att man gör en djupintervju med dessa personer.
Den behandling som de fått strider mot det rättsliga ställningtagandet som presenterades den 11 juni på en utbildningsdag som anordnades av Migrationsverket dit också representanter från Sveriges Kristna Råd var inbjudna.

Upprörande behandling av ung kvinna

Tänkte bespara er från fler inblickar från min kamp med Migrationsverket, men när jag gick igenom en veckas post hittade jag ett märkligt beslut. Tydligen har semesterlathet och brist på respekt för livet påverkat handläggaren. Han har klippt in några standardsvar i sitt avslag, men även lyckats skriva in fel namn. Nu ska jag överklaga till domstolen. Den unga kvinnan såldes som sexslav då hon endast var 14 år. Hoppas att NÅGON tar sig tid på domstolen och verkligen läser om allt hon varit med om och vad hon fruktar ska hända om hon utvisas till dem som utnyttjat henne. Hon är värd ett värdigt bemötande och någon som verkligen sätter sig in i hennes ärende och ser till att hon inte hamnar i detta elände igen.

Migrationsverket höjer sin kunskap om kristen tro

Idag kan man läsa på Migrationsverkets hemsida om den kursdag som anordnades i måndags om tro- och tillförlitlighetsbedömningar. Hela texten finns på deras hemsida på första sidan.

Sökandes berättelse är den viktigaste informationen

Deltagarna diskuterade de metoder och frågor som används idag vid bedömning av asylskäl för konvertiter och hur dessa frågor kan utvecklas vid utredningar framöver. Underlaget för diskussionerna bestod av fallstudier och ett nytt rättsligt ställningstagande som tydliggör metoderna för prövningen av tillförlitlighet och trovärdighet. Under diskussionen betonades att det viktigaste vid bedömningen av religion som asylskäl är den sökandes berättelse och att eventuella handlingar är ett komplement till den huvudsakliga berättelsen. Sökande har även rätt att förklara eventuella motstridiga uppgifter innan det är dags för beslut. Det presenterades även en struktur för hur frågor vid asylutredning kan ställas till personer som åberopar religion som asylskäl.

På väg framåt

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där Migrationsverkets personal tillsammans med representanter från Svenska kyrkan, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar sammanfattade dagens resultat och reflektioner. Alla deltagare var överens om att det är svårt att bedöma hur knuten en asylsökande är till en viss religiös grupp. Men med hjälp av dagens genomgång av en mer strukturerad metodik för att göra bedömningar, grundad i det nya rättsliga ställningstagandet, så är man på god väg till förbättring. Mötesdeltagarna enades om vikten av att fortsätta träffas och hålla en dialog både internt och tillsammans med externa aktörer i utvecklingen av dessa frågor.
— Detta har varit en fantastisk dag som jag har sett fram emot länge. Jag är mycket tacksam för denna möjlighet till dialog och nu tror jag att vi har kommit en bra bit framåt. Det känns som att alla deltagare vill samma saker och det är det viktigaste, förklarade Bengt Sjöberg, pastor i Evangeliska Frikyrkan och medlem i Sveriges kristna råd.

Länk till rättsligt ställningstagandet hittar man på Migrationsverkets hemsida under lifos.

Utbildningsdag för Migrationsverket

Gårdagens utbildning för Migrationsverket blev en mycket intressant och givande dag. Ett 40-tal beslutsfattare, handläggare och chefer samt medlemmar ur Sveriges Kristna Råd och Rådgivningsbyråns chefsjurist deltog i den spännande dialogen. Sanna Mansouri (pastor i Sverige och fd polischef från Iran), Håkan Sandvik (präst inom Sv. Kyrkan) och jag föreläste och grillades av deltagarna. Stabsjuristen Helen Hedebris presenterade sitt och verkets nya rättsliga ställningstagande angående "metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet". Att tro att frågan nu är solklar och löst är det nog ingen som anser, men vi har nått en bit på väg. (Du hittar ställningstagandet på MVs hemsida under "lifos" med beteckningen RCI 09/2013)
Jag ska skriva lite mer om dagen och om det rättsliga ställningstagandet, men jag måste läsa och analysera det först mycket noggrant. Idag ska vi också ha en utvärdering av gårdagen inom SKRs migrationsgrupp. Jag ska vara med via SKYPE idag.

Utbildning inom MV i samarbete med SKRs migrationsgrupp

www.skr.org/nyheter/migrationsverket-hojer-kunskapen-kring-religion-som-asylskal/

Idag har vi jobbat med förberedelserna till utbildningsdagarna om religion, kristen tro och konvertiter.
Se uttalande från Sveriges Kristna Råd ovan.

Höggravid kvinna med erbjudande om jobb utvisas

Trots att mamman är höggravid och har ett sjukt barn, framhärdar Migrationsverket att mamman och barnet ska överföras till ett annat EU-land enligt Dublinförordningen. Kvinnans mor har permanent uppehållstillstånd. Kvinnan har dessutom erbjudande om heltidsjobb i Sverige. Men regler är regler menar handläggaren som beordrat mamman att infinna sig för att avvisningen ska kunna genomföras. I reglerna står det att undantag kan medges om man har nära släktingar i landet som har uppehållstillstånd. Dags för kamp mot stelbenta regler!

Barnen i Syrien i säkerhet

Äntligen i säkerhet! Men ännu inte framme. Jag fick nyss besked om att de tre barnen i Syrien äntligen befinner sig i säkerhet utanför Syrien. Nu är det "bara" resan till Sverige och Filipstad som återstår. Här väntar en mamma som genomlidit år av fruktan och maktlöshet. Trots alla myndigheters goda vilja har detta varit ett av de segaste människoöden som jag varit med om. Senaste halvåret har barnen och deras beskyddare lurat döden många gånger då de flyttats runt i landet.
Du får gärna ge ett bidrag till barnens biljetter.

Utkast: Apr. 26, 2013

Mötet med Migrationsverkets chefer igår på Arlanda blev lyckat, meningsfullt, innehållsrikt, utmanande, kreativt och spännande.
"Men Bengt hur går det till när ni i kyrkorna får kontakt med asylsökande?"
"Jo det kan jag berätta. Jag har skrivit en bok om det som jag kallar "När världen kom till stan".
"Okey, den boken vill jag ha".
Det finns några ex kvar på Gospel Media (019-186010 www.gospelmedia.se), men en ny bok kommer ut till sensommaren/hösten.
Första utbildningsdagen om kristen tro och religion som grund för asyl börjar den 11 juni. Sen fortsätter ett flertal kursdagar i höst.
Jag ser detta som något mycket viktigt och ska försöka vara med vid varje tillfälle. Jag är mycket tacksam för den dialog som vi haft med Migrationsverkets chefer en längre tid och vill fortsätta arbeta för respektfulla samtal där vi möts med goda tankar om att vi tillsammans ska öka vår kunskap och förståelse för de frågor som hör ihop med religion som grund för asyl/kristen tro och vägar fram till en kristen tro.
Med spänning ser jag fram emot det nya rättsliga ställningstagandet kring frågor TROVÄRDIGHETSBEDÖMNINGAR. Det kommer vi att studera noga och ge respons på. Ställningstagandet presenteras den 11 juni i Stockholm på kursdagen.

Ökat engagemang bland ideella krafter, men uppmuntran och stöd behövs

Jag har den senaste tiden deltagit i nätverksdagar för flykting och integrationsfrågor. Under två dagar samlades i Uppsala ett 60-70-tal intresserade och engagerade människor, främst från Svenska Kyrkan. Fredagen den 13 april var det nästan lika många samlade i Örebro i ett nätverk inom Evangeliska Frikyrkan. De arrangerande samfunden säger att det stora antalet deltagare tyder på att frågor kring invandring och integration engagerar fler och fler. Många församlingar har den senaste tiden vaknat upp och insett sitt stora ansvar för att göra något. I ett nyvaknat intresse uppstår en massa frågor hur man ska agera och frågor kring Migrationsverkets regler, praxis och lagar. Jag har märkt ett stort intresse, men också en hel del frustration. När vissa fakta landar hos diakoner, stiftshandläggare och ungdomsledare ökar ilskan och frustrationen.

Det är nu viktigt att hitta vägar att påverka, agera och manifestera för asylrätt, värdigt bemötande och en större förståelse för frågor kring förföljelse på grund av kön, religion och etnisk diskriminering. När handläggare avfärdar väl underbyggda intyg från läkare, psykologer, präster och diakoner, som under lång tid lärt känna den asylsökande, känner de sig kränkta. Ofta finns ingen motivering varför man misstro kyrkan eller psykologens intyg.

Torsdagen den 11 april på nätverksdagen i Uppsala fokuserade man på asylfrågor, dublinregler, familjeåterförening och psykosocialt stöd m.m. särskilt i relation till barn och unga i flyktingsituationer. Medverkande var Anna-Pia Beijer från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, George Joseph från Caritas, Michael Williams från Svenska kyrkan Västerås stift, Pernilla Landin och Wafaa Rahbi från diakonicentralen Källan i Fisksätra, Misha Jaksic från Sveriges Kristna Råd, Lena Rösell från Sociala Missionen m.fl. Fredagen den 12 april handlade det mest om integrationsfrågor, arbete mot främlingsfientlighet och rasism, kyrkornas roll i relation till den nya etableringspolitiken, socialt företagande m.m. Då medverkade bl.a. statssekreterare Jasenko Selimovic, Johanna Olaison från Kyrkornas globala vecka, Elisabeth Hjalmarsson från Svenska kyrkans kyrkokansli, Bengt Sjöberg från Evangeliska Frikyrkan och Lisa Pelling från tankesmedjan Global utmaning.

På nätverksdagen i Immanuelskyrkan i Örebro låg fokus på asylprocessen och frågor kring religion som grund för asyl, konvertiter, mänskliga rättigheter och frågor kring det psykosociala måendet, både före och efter asylprocessen. Här fanns unga och äldre som kommit för att lära sig skriva inlagor, överklaga utvisningsbeslut, begära ut handlingar, skriva en fullmakt för att få ut handlingar från Gränspolisen, sjukvården och Migrationsverket. Evangeliska frikyrkan planerar för att bilda ett nätverk av resurspersoner, som ideellt kan stödja dem som inte har rätt att få en advokat anvisad genom migrationsmyndigheterna. Det finns ett stort behov av att utbilda och träna nya medmänniskor. Vi hörde på nätverksdagarna i Uppsala att Rådgivningsbyrån har satt sex månaders stopp för att ta emot nya ärenden. Tillsammans ute i landet borde fler nätverk kunna ta sig an den svåra och ansvarsfulla uppgiften, att företräda dem som ingen röst har. Trots att det är enormt tidskrävande och ibland nervöst och stressigt, känns det underbart när man lyckats få en ny prövning eller stoppat en utvisning och att ett mål återförvisas till Migrationsverket för vidare handläggning. I dagarna har jag och min fru besökt en familj som var på flykt i 15 år! Nu hade de köpt villa och visade oss stolta omkring samtidigt som de berättade om det egna företaget, antalet anställda och om dottern som fått jobb direkt efter avslutad skolgång. Sånt värmer hjärtat.

Farrs goda råd finns att ladda ner från Farrs hemsida www.farr.se och mycket annat lärorikt finns att hämta på Mvs hemsida www.migrationsverket.se Se t.ex landinformation på lifos. Andra användbara sajter hittar man bland NGO-organisationer, Utrikesdepartementets hemsida (landinformation och info om mänskliga rättigheter)

I vår strävan att få fler engagerade behöver frågan lyftas till de ideella organisationernas och kyrkornas ledare, ordförande och styrelser. Engagemang finns ofta bland gräsrötter, men de måste få stöd och erkännande av sina förbundsstyrelser. Det ger också starkare signaler, att de frågor som vi jobbar med är angelägna. Det får inte bli som när jag besökte en stor församling i en större stad i Sverige, för att tala över ämnet ”Vad gör kyrkan då främlingen knackar på dörren?” Man har många asylsökande och nyanlända på olika samlingar och grupper, men ingen av församlingens ledare kom till seminariet. Ordföranden och församlingens övriga ledare skickade en ungdomspastor som inte alls brukade jobba med flykting- och integrationsfrågor. Han kände sig lite bortkommen bland alla flyktingaktivister. Däremot kom det många medlemmar från församlingen och aktivister från Aktion mot deportation och liknande grupper. De som dagligen jobbar ideellt med dessa frågor hade så väl behövt den uppmuntran som ett besök av ordförande och ledare hade kunnat ge. Det hade varit ett bra tillfälle för kyrkans ledning, att få nya kontakter och visa hur viktigt man anser arbetet med flyktingar är.

Denna helg besökte jag en församling i Göteborg. Jag talade över samma ämne. Här fanns ett starkt engagemang och ett intresse av att göra mer. Efter vår stora samling ordnades det med lunch tillsammans med kyrkans arbetsgrupp för flyktingar. De berättade hur de samlar asylsökande och andra varje måndag till gemensam middag då de samtalar, ger tips och råd, hjälper till att tolka och tyda handlingar, brev och beslut från Migrationsverket m.m. En trygghet för dem som är nyanlända och ett sätt att få prata av sig sina bekymmer och sin oro samt att få hjälp på olika sätt.

Nu får vi hoppas, att allt ideellt arbete även får uppbackning av politiker, och att trycket mot regering och riksdag ökar för en mer human och rättssäker asylpolitik.

Skype hjälper mig att undervisa på persiska

Min far, globetrottern och missionären Tage Sjöberg, skulle nog ha undrat vad jag höll på med ikväll om han sett mig sitta och prata framför datorn. Undervisade folk från avlägsna länder via Skype och hade även en tolk uppkopplad. Helt fantastisk upplevelse att sitta en hel timme och försöka besvara frågor om den kristna tron. En av killarna brukar titta på Jesusfilmen på sitt språk varje kväll! Den finns nu på 1200 språk. Kan beställas via Agape Sverige.
I helgen besökte jag Opalkyrkan i Västra Frölunda för att predika och tala över ämnet "Vad gör kyrkan då främlingen knackar på dörren?" Så roligt att få gästa denna livaktiga församling och ta del av hur de arbetar. Efter den välbesökta gudstjänsten var det kyrkkaffe. Jag fick återknyta bekantskapen med familj Stålbert som en tid bodde i Vansbro och var med i Filadelfia Dala-Järna.
Efter kyrkkaffet blev jag bjuden på mat hos Tore Svensson med fru. Där fanns en grupp medlemmar som jobbar med integration och flyktingar. Varje måndag möter man nyanlända och flyktingar för att bjuda på mat, samtala, dela livet, tolka beslut och handlingar och försöka vägleda människor in i samhället.
På vägen hem hälsade jag på flyktingfamiljer som bott i Filipstad. En familj lever gömd och en annan har uppehållstillstånd och startat företag och kämpar på med ekonomi, studier och byråkrati.
Så skönt att ta del av hur de lyckats tack vare medmänniskor och med Guds hjälp.
Nu blir det någon dags vila och sen ska jag vittna i Migrationsdomstolen för en av våra nykristna afghaner. På torsdag ska jag träffa Migrationsverkets ledning för att tillsammans med vänner från Svenska Kyrkan lägga sista handen vid den utbildningssatsning som ska göras i ämnet religion som grund för asyl, den kristna tron och konvertitfrågan. Vi ska mötas på Arlanda City. Är så tacksam för de tre år då jag fått vara med på denna dialog och kämpa för dem som blivit kristna efter att ha varit muslimer.
Här ett kort från kyrkkaffet och Rita, Claes-Håkan och John Stålbert.


Nätverksdagarna

Här är några fler kort från nätverksdagarna i Uppsala och Örebro
Här kontakt med Italien via Skype. Vi fick veta hur ensamkommande flyktingbarn har det i Italien

Engagemanget för flyktingar ökar inom kyrkorna

Åter hemma efter tre nätverksdagar om flykting och integrationsfrågor. Först på Svenska Kyrkans huvudkontor intill Uppsala Domkyrka. Ca 70 deltagande präster, diakoner, stiftkonsulenter och gästande experter och politiker inom EU och regeringen. Statssekreterare Jasenko Selimovic som jobbar hos integrationsminister Ullenhag höll ett mycket bra anförande. Hade ansvar för ett seminarium, andakt och en sång- och musikkväll. Igår var vi ca 60-70 personer i Immanuelskyrkan i Örebro med deltagare som rest i snömodd från Borlänge, Hedemora, Ljungby, Mariestad, Hasselfors, Hallsberg, Lindesberg, Nyköping, Flen, Kristinehamn m.fl orter. Också här ett enormt engagemang. VILKEN KRAFT, ENERGI OCH VILLIGHET att kämpa och visa kärlek och praktiskt samverka med många goda krafter. Hade seminarier om konvertiter och vad kyrkan gör när främlingen knackar på dörren. Så roligt att sångaren och pastorn Ingemar Olsson var med och många andra goda vänner och medkämpar. Har tagit del av några oerhört ömmande människoöden. Skulle vilja vädja om ett ekonomiskt bidrag för att så snabbt som möjligt kunna förmedla hjälp. Tror att det finns några som skulle kunna skicka pengar till medicin, glasögon, spray mot migrän och matpengar till en förtvivlad mamma som ringer och försynt vädjar om hjälp. Inser att vår lilla församling inte klarar av mera åtaganden. Hör av dig genom ett meddelande eller mail till bengt_sjoberg@telia.com (OBS! understreck) STORT TACK!!!
Bilden är från Immanuelskyrkan i Örebro
 

ÖPPNA DÖRREN! En temadag om nyanlända och asylsökande

Många ringer till mig och frågar om råd kring frågor om asyl, konvertiter, religion som grund för asyl, integration, hedersvåld och mångkulturella församlingar m.m.
Man frågar om asylprocessen och vad en vanlig medmänniska kan hjälpa till med. Ska man gömma en flykting?
Hur skriver man en begäran om att invandraren inte ska utvisas till tortyr?
Hur får man ett intyg från en läkare?
Hur får man ut sjukjournaler?
Hur ser asylprocesen ut?
Hur kan man stötta en flyktingfamilj psykiskt?
Hur kan vi bilda ett nätverk som hjälper och stödjer. Vad är en FRISTAD?
Okey! NU HAR ALLA NI SOM RINGER OCH FRÅGAR CHANSEN ATT FÅ SVAR.
LÖRDAGEN DEN 13 APRIL 9.30-16.30 I IMMANUELSKYRKAN I ÖREBRO BLIR DET EN TEMADAG MED MÅNGA KOMPETENTA TALARE FRÅN EVANGELISKA FRIKYRKANS GRUPP FORUM FÖR MÅNGKULTUR OCH RELIGIONSMÖTEN
OBS! Du behöver anmäla dig!
Markus Sand 0739-770650 markus.sand@efk.se
Kostand inklusive mat och fika 200 kronor
OBS! Senast anmälningsdag är 5 april
VÄLKOMNA! VÄLKOMNA! VÄLKOMNA!
JOb: "Ingen främling behövde sova på gatan, min dörr stod öppen för vandraren".

CBN om kristna iranier-del av artikel

http://www.cbn.com/cbnnews/world/2013/March/Sweden-Deports-Iranian-Christians-to-Face-Persecution-/?om=comment-lighbox

Swedish Pastor Bengt Sjoberg, who spends most of his time trying to rescue Christian asylum seekers facing deportation, said migration officials "are ignorant about religion."

"They don't know the difference between Catholic Church and Pentecostal. They ask a lot of stupid questions about the Christian faith," he said.

"Almost every week about five or six churches call me and say these [immigrants] who are coming to our church they are real converts. They are members in our church," he explained. "But the Migration Board doesn't believe these people are Christians. What shall we do?"

Mikael Ribbenvik, director of Operations for Swedish Migration Board, in an interview with AP Television News, described an agency that seems to be overwhelmed by asylum seekers.

"We have about a thousand people coming every week from many countries of the world and that's our first challenge," he said. "Then, of course, we have to have a proper procedure and give people answers in due time."

"If we say no, you can go to the courts but of course the volume in the system is a challenging task for us," he said.

But it shouldn't be hard for Swedish officials to grasp that Iran is a very dangerous place for Christians.

The case of Pastor Youcef Nadarkhani brought worldwide attention when he was convicted of apostasy and sentenced to death before being acquitted finally in 2012.

Just a few weeks ago, a U.S. congressional panel heard from Iranian Christian Nagmeh Abedini, whose husband Pastor Saeed Abedini, an American citizen, has been given an eight-year prison sentence for "threatening Iran's nation security."

He was building an orphanage.

Pastor Saeed's attorney said his client's prison sentence amounts to a death sentence. He's already been tortured and beaten in prison and has internal bleeding.

Jabbari was a famous singer in Iran and refused to help Islamic regime, getting him in trouble before and making him an even bigger target if he's sent back.

"He's been put in prison. They tried to recruit him as an informant, his pastor Cai Berger said. "We don't know what's going to happen to him in prison. Is he being tortured? Is he being left alone? We don't know this."

But these Christians have all confessed they've given the matter to God.

"Jesus accepts me, and now I'm very free about this," Jabbari said.

A Callous Migration Board

CBN News asked the Swedish Migration Board if it understood the danger faced by Christian converts sent back to Iran. It said it did, making what Sweden is doing to these asylum seekers all the more damning, according to Donner.

It appears Sweden has closed its eyes. When Sjoberg told a Swedish Migration Board official that a family they deported was being tortured, the official said the family should call the police.

When Sjoberg explained that they were being tortured by the police, the official hung up.

"The history books will say something pretty nasty about Sweden's policy in this matter in the future," Donner said.

The Swedish Migration Board Responds

Magnus Rosenberg, senior legal advisor at the Swedish Migration Board, answered the following questions from CBN News.

CBN om kristna iranier i Sverige


http://www.cbn.com/cbnnews/world/2013/March/Sweden-Deports-Iranian-Christians-to-Face-Persecution-/?om=comment-lighbox
Hes som en kråka när man skulle vilja ha en röst som kunde höras över hela världen. Men här är i alla fall ett skakande vittnesmål om hur Sverige behandlar kristna asylsökande från Iran. Från CBN i USA. Här är länk till intervjuerna och reportaget.

Trossamfund uttalar sig om Reva


Idag uttalar sig företrädare för Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd och Sveriges Buddhistiska samarbetsbetsråd om projektet Reva. När vi i torsdags var samlade i Stockholm i Sveriges Kristna Råds migrationsgrupp började vi jobba med denna fråga som verkligen rört upp känslorna i Sverige. Sen har meningar bollats fram och tillbaka och uttrycken filats på. Här är ett jättebra uttalande som nu också andra trossamfund anslutit sig till.

"Den senaste tiden har en intensiv debatt pågått om Migrationsverkets och polisens intensifierade arbete med utvisning av personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige. Undertecknarna tar avstånd från de metoder som polisen använt sig av: "En etnisk profilering går helt emot grundläggande demokratiska principer". Man kräver att polisens riktlinjer förtydligas.


Den senaste tiden har det rasat en intensiv och viktig debatt om Migrationsverkets och polisens intensifierade arbete med utvisning av personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige, det så kallade Reva-projektet.

Som företrädare för trossamfund i Sverige vill vi tydligt ta avstånd från de metoder som polisen använt sig av, bland annat i projekt Reva. En etnisk profilering som drabbar alla människor med mörkt hår eller mörk hudfärg går helt emot grundläggande demokratiska principer och är även i strid med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Vi är också kritiska till att utvisningshotade jagas på platser som borde vara fredade zoner för människor i utsatthet. Skolor, hälso- och sjukvård och religiösa byggnader behöver definitivt vara sådana zoner. Här behöver polisens riktlinjer förtydligas.

Människor utan uppehållstillstånd i Sverige, så kallade papperslösa, är en mycket heterogen grupp. I den gruppen återfinns personer som fått avslag på sin asylansökan men sedan inte vågat eller velat lämna Sverige utan hellre valt att gå under jord. Andra har aldrig sökt asyl utan kommit hit som offer för människohandel eller för att söka arbete. Andra har haft tidsbegränsade uppehållstillstånd p.g.a. ett arbete eller ett förhållande, men när arbetet tagit slut eller förhållandet spruckit har tillståndet återkallats eller inte förnyats. Många utnyttjas till underbetalda arbeten, får betala oskäliga hyror, utsätts för våld och andra övergrepp. Andra har själva rekryterats till kriminella nätverk. Många barn far illa.

För vissa av dem är ett självmant återvändande till det forna hemlandet ett bättre alternativ än att fortsätta leva som papperslös i Sverige. Som trossamfund med tillgång till internationella nätverk behöver vi bli bättre på att stötta människor som vill ta det beslutet. Utvisningar som genomförs med tvångsåtgärder medverkar vi dock inte till.

För andra behövs en lösning som innefattar uppehållstillstånd i Sverige. Det kan handla om barn som far illa och där en utvisning av olika skäl skulle tala mot barnets bästa. Det kan handla om personer som fallit offer för människohandel. Det kan handla om andra fall där starka humanitära skäl kräver en lösning i Sverige.

För att stärka rättssäkerheten för de som får avslag på sin ansökan om asyl bör reglerna om verkställighetshinder ses över. Det bör även utredas om Migrationsöverdomstolen ska kunna ta upp ärenden för prövning i sak, inte bara som i dag ärenden som kräver prejudikat. Detta i enlighet med det förslag som lades fram i den översyn av utlänningslagen som gjordes 2009 av Bertil Hübinette (SOU 2009:56) men där inga åtgärder ännu vidtagits.

Det finns också en stor grupp människor utan uppehållstillstånd som helt enkelt inte kan lämna Sverige. Efter två domar i Migrationsöverdomstolen 2007 och 2008 (MIG 2007:9 och UM 2750-07) tar svenska migrationsmyndigheter i sina beslut inte längre hänsyn till om en utvisning är praktiskt verkställbar – kommer den här personen tas emot av sitt forna hemland? Finns det inget giltigt pass är det många länder som nekar inresa, även om svensk polis åker med och försöker ”förhandla in dem”. Det är inte alltid att passhandlingar går att få ut från ambassader i Sverige. Ibland har den asylsökande aldrig haft medborgarskap heller i hemlandet. Många med avslagsbeslut lever öppet kvar i Migrationsverkets boenden eftersom både Migrationsverket och polisen vet att personerna inte går att skicka ”hem”. Rikspolisstyrelsen uppger att en tredjedel av de nya ärenden som Migrationsverket överlämnar till dem rör sig om ärenden som i många fall är omöjliga att verkställa. Men samtidigt görs ingenting åt situationen och människor riskerar att med nuvarande regelverk bli kvar i ett ingenmansland under resten av sitt liv. Detta är helt orimligt! Här behövs det en ändring av utlänningslagen.

Vi behöver också en politisk debatt om vilka arbetsuppgifter som polisen bör prioritera – vi anser att det är orimligt att jakten på redan utsatta människor ska stå i fokus. Sveriges ansträngningar för fredsbyggande och främjande av mänskliga rättigheter runt om i världen behöver stärkas. Och inte minst behöver vi en politisk debatt som bereder väg för en mer rättssäker och human asylpolitik som i sig leder till större acceptans hos alla berörda för ett utvisningsbeslut."

Trudy Decher-Fredriksson, Bhante Dhammaratana,
Sveriges Buddhistiska samarbetsbetsråd

Helena Benaouda,
Sveriges muslimska råd

Pelle Hörmark, Anders Arborelius, Anders Wejryd, Karin Wiborn,
Sveriges kristna råd

Mer om afghansk familj från Dalarna

Pressmeddelande

I fredags morse stormade polisen in i familjen Rezais hem i Dalarna. De grep hela familjen, med de två barnen på fyra och två år och sa att de genast skulle köras till flygplatsen för att "åka hem". Familjen Rezai har bott i Sverige i nästan tre år sedan de flytt Afghanistan efter att ha utsatts för religiös förföljelse. Även Migrationsverket bedömde familjen osm skyddsbehövande på grund av att de kom från provinsen Helmond där det sedan länge råder inre väpnad konflikt. Men istället för att garantera familjen det skydd de enligt internationell lag har rätt till beslutade man att hänvisa familjen till "internflykt" inom Afghanistan.

Internflykt inom Afghanistan är förenat med stor fara och svårigheter. Flyktingarna förpassas ofta till slumområden i exempelvis Kabul med små eller inga möjligheter till försörjning. För Migrationsverket att göra en sådan bedömning kommer det på dem att bevisa att detta är "rimligt och relevant". När det kommer till kvinnor och barn ska detta tillämpas extra restriktivt och barnens bästa alltid komma först.

Fredagens tvångsdeportation misslyckades sedan den ena föräldern kollapsat på flyget och istället fördes hela familjen till flyktingfängelset i Märsta där Robabeh separerades från de övriga och låstes in. Sedan dess hungerstrejkar hen. Barnen kan inte sova utan sin mamma och har svårt att äta. De gråter och hela familjen vädjar nu till svenska myndigheter att ändra beslutet och följa den lag de själva stiftat som säger att familjen är skyddsbehövande och därför i rätt av skydd i Sverige.

För mer information


Najibollah (tillsammans med barnen på utsidan) 076-4497050 (farsi/dari)
Robabeh (frihetsberövad i Märsta) 072-7622747 (farsi/dari)

Erik Haking, Asylgruppen Lund (ombud), 073-0660147 erik.haking.712@student.lu.se


Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0