Två starka kvinnor


Mycket bra skrivet av KG Larsson på Facebook.

I dagens tidning läser jag om två starka kvinnor med samma bakgrund.
Den ena av dem började i underläge men beskrivs idag som drottning för sitt land och en av världens mäktigaste kvinnor.
Det gäller tyskarnas syn på sin kansler Angela Merkel. Dotter till en pastor i Östtyskland.

Den andra kvinnan är vår nye arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Samma bakgrund och med värderingar i kristen tro. Men till skillnad från tyskarna så rasar svenska media. Hon har ju inte dödförklarat Gud. Tvärtom bekänner hon sig som kristen. Detta anses så märkvärdigt att vår statsminister kände sig tvungen att kommentera det i presentationen av henne.

Förhoppningen kan vara att hon likt Angela får börja i underläge men visar sin kompetens och kommer gå till historien likt Angela. Hon har redan figurerat som en av kandidaterna att efterträda Reinfeldt.
Låt oss ta Bibeln uppmaning och be för henne och alla de andra ledarna för vårt land. Detta oavsett partitillhörighet.

Dialog med Migrationsverket

December 2012 träffades Sveriges Kristna Råd och Migrationsverket för att inleda en dialog kring migrationsfrågor. Upprinnelsen var kyrkornas upprördhet över migrationsmyndigheternas beslut rörande två iranska kvinnor vars konversion underkändes. SKR menade att det finns stora brister inom verket kring frågor om religion som grund för asyl. Vid mötet beslutades om en utbildningssatsning där Migrationsverkets alla enheter skulle inbjudas till kursdagar kring ämnet Tro och Trovärdighet. Migrationsverkets rättschef och stabsjurist m.fl aviserade att de jobbade med ett rättsligt ställningstagande kring trovärdighetsbedömningar och nu ville de ha fallstudier och synpunkter från SKR. Jag som i flera år skickat mail och skrivelser till rättschefen, och blivit bemött på ett korrekt och vänligt sätt, fann mig nu sitta med i en förberedande arbetsgrupp, där jag kunde föra fram flera av de ärenden som upprört mig och de kyrkor som jag står i kontakt med.SKR är ett samarbetsorgan för Sveriges 25 olika kyrkofamiljer t.ex Svenska Kyrkan, Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkor, Pingst fria församlingar i samverkan, Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan m.fl Den fråga där samarbetet fungerar allra bäst och där SKR kunnat påverka samhället har handlat om asylfrågor. Många minns säkert den lyckade kampanjen Påskuppropet 2005 för en generösare flyktingpolitik. Sammanlagt skrev över 157 000 människor under namninsamlingen som överlämnades till migrationsminister Barbro Holmberg. Denna manifestation plus politiska påtryckningar från V och Mp med understöd av Fp, C och Kd ledde till att många gömda barnfamiljer fick uppehållstillstånd.

Jag har haft förmånen att få vara med och planera denna utbildningssatsning tillsammans med Migrationsverkets chefsjurister och några fler representanter för SKRs migrationsgrupp. Den första kursdagen hölls den 11 juni 2013 i Stockholm. För någon vecka sedan hade vi den andra träffen i Göteborg. Senare i höst står Malmö, Boden och ytterligare en gång i Stockholm på programmet. I Göteborg fanns även deltagare från Migrationsdomstolen. Domstolarna är inbjudna vid varje tillfälle.

På kursdagen den 11 juni presenterade stabsjurist Helene Hedebris det rättsliga ställningstagandet RCI 09/2013 -rättsligt ställningstagande-metod för prövning av trovärdighet och tillförlitlighet. Som jag ser det är det ett bra verktyg att försöka bedöma om en konversion är genuin, men man måste vara medveten om att denna fråga fortfarande kommer att diskuteras och vara föremål för olika bedömningar för vem kan avgöra vad som finns djupt inne i en människas tro och innersta tankar?

Den dialog som inletts är nyttig och viktig. Sverige är kanske det land i världen som är mest sekulariserat. Religionens roll i samhället är mycket perifer och frågor om tro och trosuppfattningar är ovanliga att definiera och utforska. Det är uppenbart att Migrationsverkets jurister såväl som företrädare för Sveriges kyrkor har mycket att lära. Med en ökad förståelse och en ödmjukhet inför dessa frågor skapas en grund att närma oss frågeställningarna med större varsamhet och mindre av tvärsäkerhet. Migrationsverket vill efter höstens kursdagar fortsätta dialogen. Fler frågor har anknytningspunkter till religion, kultur och värderingsfrågor. Jag är tacksam att få vara en av föreläsarna och på dessa kursdagar få möta flera av de beslutsfattare och föredragande som jag under många år försett med diverse inlagor, vädjanden och intyg. Nu får vi sitta ner i grupper och diskutera fiktiva ärenden. Vi får lyssna till hur den andra sidan ser på frågor och ta del av fakta som vi kanske inte har tänkt på.

Vid varje tillfälle finns representanter med från Migrationsverkets ledning, rättslig styrning, Förvaltningsprocessenheten och landexpert. Från SKRs sida finns generalsekreteraren Karin Wiborn och någon av juristerna på Rådgivningsbyrån. Prästen Håkan Sandvik och pastor Sanna Mansouri som kommer från Iran där hon varit polischef. Från SKRs migrationsgrupp medverkar även Michael Williams, flyktingkonsulent inom Sv. Kyrkan som också är verksam inom Farr.

Förutom föreläsningar tas god tid till fallstudier, samtal och paneldiskussion.

De senaste dagarna har jag tagit del av ett ärende då ett läkarpar tvångsutvisades till Iran. Genom olika kanaler får vi veta, att de har det mycket svårt och att de kallats till förhör, fått utreseförbud och erbjudits att avsäga sig sin tro. Enligt parets juridiska ombud har företrädare för Migrationsverket sagt till paret att ligga lågt med sin trosuppfattning. Detta strider mot religionsfriheten och är allvarligt. Detta exempel visar på nödvändigheten av att öka kunskapen kring religion som grund för asyl.

Jag ser med spänning och intresse fram emot kommande kursdagar.

Vill du studera ämnet mer grundligt kan du ta del av RCI 26/2012 och dokumentet The cost of faith som har beteckningen 30412 på lifos.

Hets mot kristen minister får svar

Det pågår en hets mot att Elisabeth Svantesson utnämnts till minister. Det som irriterar är tydligen hennes kristna tro och hur den påverkat henne till att ta ställning i olika frågor.
Det är ytterst beklämmande och därför har jag samlat några som reagerat.
 
http://www.aftonbladet.se/debatt/article17493571.ab Eli Göndör skriver i Aftonbladet mycket bra.

Magnus Henriksson skriver:
I debatten ges språkrör för de för tillfället populistiska och politiskt korrekta åsikterna tydliga forum. I mer eller mindre hätska ordalag kräver man dementi och avböj från personer med oliktänkande åsikter, inte minst av religiös (kristen) art. Tolerans och relativism är ledord på vilka dessa debattörer säger sig stadigt stå.
Åtminstone två saker finner jag märkligt i deras argumentation. För det första bör det vara uppenbart att tolerans vilar på en inneboende premiss; att tolerans kräver oliktänkande, dvs något att tolerera. Detta tycks åsiktskonformisterna fullständigt glömt bort i sina krav på liktänkande. Frågan är då vad vi i toleransens namn ska tolerera? Sveriges rikes lag - ja, men även att vi i moralfrågor tycker olika! Åsikts- och yttrandefrihet!
För det andra argumenterar man inte alltför sällan utifrån en relativistisk idé- och moraluppfattning; detta mot vad man anser vara moralisk rigiditet, religiös moralism eller förlegade tankegångar i ett modernt utvecklat samhälle. Men vad ger dess personer rätt att döma andra och kräva avböj för deras (religiöst grundade) moraliska ställningstaganden? Har man rätt för att en möjlig majoritet av idag har ett annat moraliskt försanthållande i en specifik fråga? Frågan kring moralens vara eller icke vara gör sig gällande. Paradoxen blir uppenbar när man i själva verket grundläggande hävdar att ingen moralisk sanning finns, samtidigt som den egna ståndpunkten är den enda sanna till vilken alla bör ansluta sig.
Nej, låt oss vara olika, tycka olika och i demokratins namn ändå försöka forma ett samhälle där vi alla troende som icke troende, kan bo, formas och utvecklas.
Per-Arne Imsen
I SVERIGE HAR VI TANKE- OCH ÅSIKTSFRIHET FÖR ALLA SOM HAR DE "RÄTTA" ÅSIKTERNA. I den svenska ankdammen klarar vi bara av en åsikt i taget. Och nåde den som inte anpassar sig till denna sekteristiska extremkonformism.
Måste man ta avstånd ...från sin kristna övertygelse och värdegrund för att få sitta i en svensk regering? OM så skulle vara fallet, är det värt det extremt höga priset?
Frågorna kring de kristnas, Guds folks, församlingens, förhållande till statsmakten är inga nya frågor. De är flera tusen år gamla. Exempel från historien: Mose, Elia, Daniel, Sadrak, Mesak, Abed-Nego, de kristna i Romarriket, friförsamlingarna i Sverige för 150 år sen etc.
Det behövs ett uppvaknande för en svensk statssubventionerad kristenhet som håller på att anpassa sig till döds. Utvecklingen går fort framåt. Vi måste vakna, stanna upp och ställa frågan: Vart är vi på väg?

Johan Lundell skriver:
Noterar att TT:s osignerade artikel om att minister "Svantesson utpekas på en del håll som en religiös extremist" inte har något annat stöd än att TT själva verkar ha intresse för att vilja smutskasta henne, dessutom anonymt. Eller skulle de skriva en artikel om att någon annan minister "utpekas som en extremist" för att en liten, liten klick människor, kanske några sverigedemokrater eller några kristna var kritiska till denne? TT:s osignerade smutskastning är ett oskick och landets regionala tidningar borde veta bättre än att ta in sådant.

Susanne Lindholm skriver:
Varma lyckönskningar till min goda vän Elisabeth Svantesson vår nya Arbetsmarknadsminister. Jag har känt henne personligt i många år. Hon är en oerhört kunnig, engagerad, ambitiös och förtroendeingivande person som kommer att fylla upp sin nya roll väl genom sin långa erfarenhet och stora kompetens. Rätt person på rätt plats!

Lisa Abrahamowicz skriver:
Det börjar bli riktigt obehagligt med fixering vid Elisabeth Svantessons tro , samt hennes inställning till abort. Hon har klart och tydligt sagt att hon ställer sig bakom regeringens ställning i frågan. Sverige har fri abort. Samtidigt utt...rycker hon i TV att hon tidigare såg frågan som svart-vit (emot) och att hon numera finner den "komplex". Får man inte tycka det, utan att bli utsatt för hetskampanj? Att RFSUs ordförande som intervjuades i morse inte tycker att man får tycka den är komplex, är kanske inte oväntat. Men att många andra i media verkar göra en stor affär av både detta och hennes tidigare medlemskap i livets ord. Kanske vill man att denna synnerligen kompetenta och välmeriterade person, som dessutom är väldigt trevlig inte ska få lyckas i sitt nya uppdrag.
Hur är det med tankefriheten i Sverige nu för tiden? Brukar inte gilla Marie Demker men hennes tweet från i går var faktiskt spiken på huvudet:

"Hånet mot Svantessons ang hennes eventuella religiösa tillhörighet påminner om skolgårdsmobbning. Ynkligt.

Http://btledarblogg.wordpress.com/2013/09/17/svamligt-om-elisabeth-svantesson/

En församling smord av den helige Ande

Man pratade om det på marknaden, i skolan och på stan. Så strålade alla samman idag i Korskyrkan i Hällefors och så hade vi en gudstjänst som slutade med att ALLA kom fram för att få förbön, bli smord med olja och få höra profetiska hälsningar från Gud. Ja, jag är djupt gripen av det som GUD gör idag. Många kom till kyrkan för första gången och så händer detta. "Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske.......utan genom min Ande säger Herren". Vår gästande talare idag var Lars Haraldsson från Edsbyn. Gud använde honom till att vara ett redskap som fick förmedla många underbara hälsningar. Nu flera anmälda till dop, men de ska få mer undervisning. Vårt ungdomsteam, Teen Challenge fick en rivstart och behöver vårt stöd i allt uppföljningsarbete.

Lars budskap handlade om Jesu undervisning om vinstocken och grenarna (Johannes 15 ) Vi är grenar i vinstocken, Jesus. Vi ska förbli i Jesus. Vi kan varken göra något i oss själva eller agera på så många olika sätt. Det är hos Jesus vi hämtar näring och låter Jesus kärlek genomströmma oss och så blir det god frukt. Låt Jesus verka genom dig.
Det som vi som församling kan göra är att se till att vi har ett bra klimat för tillväxt. Om man köper plantor som inte går att odla i den bestämda odlingszonen dör plantorna. Så är det i det andliga också, hävdade Lars.

Vi ska som församling se till att det finns en gudsomlig kärlek och Guds rikes atmosfär. Då bär vi god frukt och blir attraktiva.
Det var mycket folk idag och jag tror att vi av nåd har en öppen och kärleksfull atmosför där den helige Ande kan verka fritt.
Människor var glada och positiva.
Ha en bra vecka!!!

Förbön på Oxhälja marknad

Igår var vi ute med Bullgerillan och pratade med människor på Oxhälja marknad. Vi träffade många trevliga ungdomar och hade fina samtal, bjöd på fika med goda bullar.
Vårt team från Teen Challenge hade gjort en skylt om att man kunde få förbön. Och tänk, det ville flera personer. Det finns definitivt en andlig längtan. Ikväll planerar teamet att gå ut igen. Bed gärna för dem.

Mer från Grekland

Jag har upplevt underbara dagar i Thessaloniki, Grekland. Till helgen kom det fler människor till mötena. Man kan nog likna konferensen vid Nyhemsveckan/Europakonferensen. Det var även människor från andra länder runt om Balkan samt människor från andra orter i Grekland.
Den sista dagen fick jag följa med pastor Paul till den lokal där församlingen började sin offentliga mötesverksamhet. Då var min far med på invigningen. Sen for vi till ett slumområde där många människor sover på gatorna. Där förekommer prostitution och droghandel. I detta område har församlingen fått en lägenhet med stora källarutrymmen och garage. Där har man en vision om att sträcka ut en hjälpande hand, bjuda på mat, dusch, rena kläder och erbjuda nattlogi. Ja, de ber och funderar vidare. De behöver även pengar till denna verksamhet. TÄNK OM DET FANNS MÄNNISKOR I SVERIGE SOM SKULLE KUNNA GE EN GÅVA TILL DETTA ARBETE. Med relativt små medel skulle våra pengar kunna göra stor nytta i Grekland bland de fattiga och förtvivlade människorna.
Vänner från Katerini som kom ihåg min far, Tage Sjöberg.( Pastorn fru och hennes döttrar)
För denna lokal finns stora visioner.
 
Ingången vid den första kyrkolokalen.
 

RSS 2.0