Fotboja på asylsökande? I Sverige???

Förslaget om fotboja för de asylsökande som fått laga kraftvunna utvisningsbeslut

Jag anser att det är ett mycket dåligt förslag. Enligt Migrationsverkets egen utredning finns brister i en stor del av besluten.
Som jurist för konvertiter blir jag förtvivlad eftersom vi i kyrkorna i Sverige ser hur Migrationsverket och domstolarna missbedömer och misstror de kristna konvertiterna.
Jag har tidigare varit med om att undervisa MVs jurister i kristen tro i de kurser som SKR arrangerade i samverkan med Sveriges Kristna Råd. Tyvärr har inte MV velat fortsätta utbildningen.
DET tycker jag man skulle trycka på för att göra asylprocessen rättssäker.
Förslaget om fotboja är orealistiskt ur många synpunkter. Vet de som förespråkar fotboja, att många asylsökande med laga kraftvunna
beslut INTE TAS EMOT AV SINA HEMLÄNDER. Så är fallet för iranier utan pass, eritreaner, en del palestinier m.fl. De lever här
i Ingenmansland ibland ända upp till 12-13 år.
Har träffat flera bland annat från Libanon. (kristna från södra Libanon där
Hizbollah tog över deras hus för att skjuta mot Israel)

Advokat Gabriel Donner har skrivit en artikel som jag vill rekommendera. Viktiga fakta om de gömda asylsökande/flyktingarna. Vi har samarbetat i många konvertitärenden. Längst ner i artikeln kan ni läsa om fotboja)
De senaste dagarnas debatt om de gömda flyktingarna har kretsat kring ett påstående att det skulle finnas 12 500 personer som lever gömda i Sverige samt att gärningsmannen på Drottninggatan skall ha levt gömd. När fakta och fiktion blandas tävlar våra politiker igen om att lösa ett fiktivt problem istället för att koncentrera på orsakerna till att regeringens satsningar mot våldsbejakande islamism är ett totalt misslyckande.
”12 500”
Först måste vi vara klara över att 12 500 anmälda som avvikna inte alls betyder att det skulle röra sig om lika många som lever gömda. Många som nekas asyl i Sverige söker sig vidare till andra länder, men, de glömmer att säga adjö innan de lämnar landet. Utav angivna 12 500 kan det röra sig om uppemot 4 000 som inte alls finns i Sverige. Den riktiga siffran är således betydligt lägre.
Nya omständigheter
En viss del av de s.k. ”12 500” är personer med pågående ärenden om verkställighetshinder. Dessa behandlas hos polisen som avvikna och hos Migrationsverket som personer vars nya skäl kan eventuellt berättiga dem till skydd. Denna grupp har vuxit lavinartat under senaste halvåret när det blivit allt vanligare att placera dem i förvar i avvaktan på prövningen av deras sak. De som är i förvar har också mycket svårare att föra sin talan.
Asylhandläggningen
I asylärenden rör det sig om personer som hävdar att de är i behov av skydd och att de i hemlandet riskerar sina liv, eller att utsättas för omänsklig behandling. Rättsligen är kravet att de ska visa att det är mer sannolikt att de är skyddsbehövande än att så inte vore fallet. Man förväntar sig normalt att bedömningen av denna risk ska vara statisk och att asylsökanden ska behandlas lika. Men, under nuvarande regering har personer nekats asyl som för fem år sedan skulle beviljats asyl och antalet beviljade asylfall är idag lägre än under normalår.
Rädslan
Det krävs inte mycket fantasi för att inse att ett påtagligt antal nekade flyktingar gömmer sig utav rädsla. De har anledning att fly. De är rädda för sina liv. De fruktar tortyr m.m. men fick ingen fristad i Sverige. Tanken att skickas åter till hemlandet driver dem till att gömma sig. Denna grupp som upplever en verklig fruktan för att återvända till hemlandet utgör självklart ingen fara för vårt samhälle. Men, hur stor är den. Om vi tar sikte på den ändrade viljan att erkänna skyddsbehov kan det röra sig om uppemot 1/3 av alla som är gömda.
De kristna som erbjuds martyrdöden
Sedan har vi kristna konvertiter från länder som Iran och Afghanistan som numera nekas asyl under de mest fantastiska argument man kan tänka sig. Migrationsverkets egna landinformation uppger att kristna konvertiter behöver skydd och alla kristna konvertiter som nekas asyl är just konvertiter. De är döpta och aktiva i sina församlingar och församlingarna bedömer att de är genuint troende.
Den svenska bedömningen av tro har utvecklats i en riktning som skiljer sig allt mer från den syn som finns i länderna de flyr från liksom från församlingarnas bedömning där de också är mest väl kända. Vi vet att kristna afghaner inte kan leva i hemlandet och, vi vet att uppemot 90% av alla konvertiter förblir trogna sin kristna tro, men, kan återstående 10% verkligen motivera en vägran att skydda de troende?
Rättvisa utan rättvisa
En missionerande afghan som på allehanda sätt inte bara visar sin tro utan uppmuntrar landsmän att konvertera nekades asyl med motivering att man inte skulle behöva vara kristen för att missionera för Jesus. En annan konvertit nekades asyl med motivering att han vid dopet inte kunde hela Nya Testamentet och därför inte skulle kunna vara kristen. Senast, nekades en konvertit därför att han trots sin tydliga kristna tro inte kunde svara på frågan vad hans församling tyckte om HBTQ personer. Antalet gömda kristna konvertiter torde uppgå till dryga 1 000, dvs någonstans mellan 12 – 15% av alla gömda flyktingar.
Lag eller förföljelse
Lagen består av rättigheter och skyldigheter, rättigheten att få en objektiv och opartisk process utifrån gällande lag, och en skyldighet att rätta sig efter beslut och dom. Men, hur är det med skyldigheter om rättigheterna inte respekteras?
Vi ser att en stor del av de som lever gömda i Sverige gör det därför att Sverige inte följer det europeiska Skyddsgrundsdirektivet och inte följer UNHCR:s riktlinjer trots att båda är lag i Sverige. Tyvärr ägnar sig inte Migrationsöverdomstolen åt rättsvård och de juridiska bristerna i asylprocessen stadfästs i en atmosfär att rättslig likgiltighet. Det är därför svårt att förklara för de kristna konvertiterna och andra med giltiga asylskäl att de skulle ha en skyldighet att medverka till att de skickas till sitt hemland . Gränsen mellan rätt och förföljelse kan ibland vara hårfin.
Fotboja m.m.
Fotbojan som är vårt medel för att tillse att brottslingar följer de anvisningar som de får för att leva bland oss är nu föreslagen som ett medel mot de som fått avslag. Om man då besinnar att Migrationsverket på sistone kallat många på samtal för återvändande trots att saken överklagats till Migrationsdomstolen blir förslaget lätt ett instrument för något vi bör noga med att förstå innan förhastade åtgärder föreslås och kanske blir beslutade.

Bruce Clark, från annat inlägg på facebook)
Kanske bör förslagsställarna sätta sig in i vilka förutsättningar få fotboja kräver? Tror inte de vet detta nämligen,
1. Bojan är kopplad till sändare i bostaden där telefon finns. Alltså måste den som har boja ha fast bostadsadress.
2. Sändaren larmar central enhet när bojan inte längre är uppkopplad, alltså kan den DÖMDA till fotboja inte vistas utanför sändarens räckvidd. Sändaren är programmerad att inte larma de tider den DÖMDE har tillstånd gå ut för utföra vissa ärenden. Alltså är den som DÖMTS till boja i princip DÖMD till husarrest.
3. Konsekvensen av denna DOM är att 12 500 asylanter som inte får stanna i landet måste ha en fast bostad där de måste vistas större delen av sin dygnsvistelse.
Slutligen innebär bojan ett STRAFF för ett BROTT som bara kan utdömas av domstol och verkställs av Frivården.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0