Ny lag gav uppehållstillstånd

Skiljaktigt om särskilt ömmande omständigheter för barn

MIG: 2007 ansökte en familj med två barn om uppehållstillstånd. De fick avslag 2009, men beviljas nu permanent uppehållstillstånd. Det föreligger särskilt ömmande omständigheter vad gäller barnen. Men ordföranden är skiljaktig.


En familj bestående av mamma, pappa och numera fyra barn ansökte den 25 juni 2007 om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl gentemot Västbanken. Migrationsverket avslog ansökan och beslutade att utvisa familjen. Beslutet vann laga kraft i april 2009. Familjen har efter preskription återigen ansökt om uppehållstillstånd, vilket Migrationsverket avslagit. Två av döttrarna är födda i Sverige.

Familjen uppgav att barnen talar flytande svenska, deltar i flera fritidsaktiviteter och har befunnit sig i Sverige under den absoluta merparten av sina medvetna liv. De har idag ingen som helst anknytning till hemlandet Jordanien. De befinner sig i en känslig ålder och det finns en uppenbar risk att deras psykosociala hälsa och utveckling kan komma att skadas om de idag rycks upp från sin trygga och invanda miljö.

Domstolen konstaterar att genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2014 har bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter i 5 kap. 6 § utlänningslagen ändrats så att barn får beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

I förhållande till barnens åldrar, de äldsta är 14 och 11 år, måste deras vistelsetid i Sverige anses vara avsevärd. Att vistelsetiden blivit så lång och till stor del varit illegal har inte heller berott på barnen utan helt och hållet på deras föräldrars agerande. Deras avsevärda vistelsetid tillsammans med deras påtagliga anpassning till Sverige; socialt, kulturellt och språkligt, väger tungt vid en bedömning av om ett återvändande till Jordanien skulle innebära en oproportionerlig inskränkning av de rättigheter de är tillförsäkrade genom artikel 8 i Europakonventionen och genom principen om barnets bästa. Migrationsdomstolen bedömer att en utvisning av barnen till Jordanien inte kan anses proportionerlig. Vid en samlad bedömning av barnens anpassning till Sverige, situationen i hemlandet, deras hälsotillstånd, barnets bästa och övriga omständigheter anser domstolen att det framstår som klart att det avseende barnen föreligger sådana särskilt ömmande omständigheter som avses i 5 kap. 6 § utlänningslagen. De ska därför beviljas permanenta uppehållstillstånd.

Med stöd av principen om familjens enhet ska därför även deras föräldrar beviljas permanent uppehållstillstånd på samma grund.

Men ordföranden är skiljaktig och vill avslå överklagandet.
FAKTA

Identifikationsnr: UM 70-14

Rättsområde: Asyl/Uppehållstillstånd

Källdokument: Dom

Instans: Migrationsdomstolen

RSS 2.0